Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd

Kluczowe drugorzędne punkty końcowe w 30 i 90 dniach były pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym i zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub pilnej rewaskularyzacji naczynia docelowego. Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi w całym okresie obserwacji były zakrzepica w stencie i połączenie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru nieinwazyjnego lub ponownej hospitalizacji z powodu niedokrwiennego zdarzenia sercowego. Dodatkowe analizy z góry zdefiniowane obejmowały analizę częstości pierwotnego punktu końcowego z randomizacji do dnia 3 oraz analizę przełomową tych danych od 3 dnia do końca badania. Kluczowymi punktami końcowymi były duże krwawienie TIMI niezwiązane z pomijaniem tętnic wieńcowych (CABG), krwawieniem zagrażającym życiu związanym z TABI i dużym lub małym krwawieniem z TIMI, jak określono wcześniej.18 Zakrzepica w stencie została zdefiniowana jako prawdopodobna zakrzepica w stencie według Akademickiego Konsorcjum Badawczego.20 Wszystkie elementy pierwotnego, wtórnego i kluczowego punktu końcowego bezpieczeństwa zostały ocenione przez członków niezależnego komitetu ds. wydarzeń klinicznych, które nie były świadome zadań grupowych. Analiza statystyczna
Porównania skuteczności przeprowadzono na podstawie czasu do pierwszego zdarzenia, zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono na danych od pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Test Gehana-Wilcoxona wykorzystano do porównania grup terapeutycznych w odniesieniu do punktu końcowego skuteczności podstawowej 18; test log-rank został użyty we wcześniej sprecyzowanej analizie wrażliwości dla pierwszorzędowego punktu końcowego i we wszystkich analizach kluczowych punktów końcowych i bezpieczeństwa. Z powodu dużego nakładania się kohorty pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST i ogólną populacją pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz w celu zachowania statystycznej siły wykrywania różnicy między dwiema grupami leczenia, wykorzystaliśmy zamknięta procedura testowa. Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności był analizowany w kohorcie z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, i tylko wtedy, gdy wystąpiła statystycznie istotna różnica pomiędzy grupami leczenia, ten punkt końcowy był analizowany w całej kohorcie.18 Stawki punkty końcowe wyrażono jako wartości Kaplana-Meiera po 15 miesiącach i porównano je z wykorzystaniem współczynników ryzyka i dwustronnych 95% przedziałów ufności. Niezależny komitet monitorujący monitorował bezpieczeństwo i skuteczność badanych leków. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyliczyliśmy, że w sumie 875 podstawowych punktów końcowych będzie wymaganych do tego, aby badanie miało 90% mocy wykrywania 20% zmniejszenia względnego ryzyka pierwotnego punktu końcowego u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST otrzymywanie prasugrelu w porównaniu z klopidogrelem. Oszacowano, że 9500 pacjentów z niestabilnym dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST musiałoby zostać zapisanych, aby osiągnąć tę liczbę punktów końcowych.18 Wstępnie oceniona ocena, przeprowadzona, gdy 650 pacjentów miało pierwotny punkt końcowy, była nieco niższa niż -wyobserwowano zagregowaną stawkę punktu końcowego, co doprowadziło nas do zwiększenia liczby pacjentów w kohorcie z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do około 10 100,18
Wyniki
Tabela 1
[przypisy: vadimed, fonacja, alfalek ]