proktolog kołodziejczyk cd

Naciek był uderzająco ograniczony do gruczołów i nie rozprzestrzenił się w otaczające tkanki. Próbka szpiku kostnego wykazała obecność złogów płaskonabłonkowych o niskiej złośliwości chłoniaka z komórek B. Analiza immunohistochemiczna ujawniła ograniczenie łańcucha lekkiego kappa w komórkach podobnych do centrocytów zarówno oryginalnej próbki do resekcji żołądka, jak i późniejszej próbki z biopsji żołądka. W próbce warg znajdował się nadmiar komórek wykazujących ekspresję łańcucha lekkiego kappa, ale brak jednoznacznych dowodów na ograniczenie łańcucha lekkiego.
Figura 4. Figura 4. Żel poliakrylamidowy barwiony bromkiem etydyny, pokazujący produkty PCR. Ścieżki zawierają znaczniki masy cząsteczkowej (M); kontrola negatywna (brak matrycy DNA) (C); kontrola monoklonalna (linia komórkowa Raji) (R); kontrola poliklonalna (reaktywny migdałek) (T); oraz próbki z początkowej resekcji żołądka (1), biopsji warg (2), biopsji szpiku kostnego (3) i późniejszej biopsji żołądka (4).
Wyniki analizy PCR przedstawiono na fig. 4. Dwa produkty PCR, reprezentujące rearanżację genu łańcucha ciężkiego immunoglobuliny w obu allelach, obserwowano w próbkach DNA testowego z każdej z próbek biopsyjnych. Powtarzane reakcje z trawionym materiałem z kolejnych sekcji dały identyczne wyniki, a próbki kontrolne wytworzyły odpowiednie wzorce amplifikacji.
Figura 5. Figura 5. Sekwencje produktów PCR (z wykluczeniem starterów) otrzymanych z próbek tkankowych. Różnice między sekwencjami są przedstawiane jako małe litery. Regiony są wskazane poniżej. N regionów oznaczone są pogrubioną czcionką.
Po klonowaniu i sekwencjonowaniu produktów PCR, otrzymano cztery identyczne sekwencje z oryginalnej próbki wycięcia żołądka i kolejne próbki biopsyjne z wargi i żołądka (Figura 5). Analiza komputerowa wykazała, że każda sekwencja była przegrupowanym genem łańcucha ciężkiego immunoglobuliny zawierającym regiony DN1 i J38,9 i prawie identyczne regiony N. Jedyne różnice w sekwencji DNA między produktami z trzech próbek tkanek były w czterech pozycjach nukleotydów i jednej widocznej insercji.
Dyskusja
Odkrycie identycznych produktów PCR, reprezentatywnych dla przegrupowania obu alleli łańcuchów ciężkich immunoglobulin, w materiale biopsyjnym z żołądka, wargi i szpiku kostnego oznaczało, że ten sam klon nowotworowy był obecny w każdym miejscu. Sekwencjonowanie jednego z produktów PCR z resekcji żołądka, biopsji żołądka i próbek lip-biopsji potwierdziło, że zmienione regiony CDRIII łańcucha ciężkiego immunoglobuliny były amplifikowane w każdym przypadku; ponadto bliskie podobieństwo sekwencji DNA wykazało, że dominująca populacja komórek B w każdym miejscu pochodziła od wspólnego klonu. Sekwencje amplifikowane z każdego miejsca różniły się co najmniej jednym nukleotydem, więc jest mało prawdopodobne, aby produkty PCR były wynikiem zanieczyszczenia krzyżowego. Jest jednak możliwe, że niektóre obserwowane różnice mogły powstać podczas reakcji amplifikacji, ponieważ zastosowany enzym (polimeraza Taq) nie posiada funkcji korekty 3 -5 10.
Analiza molekularna kolejnych próbek biopsyjnych umożliwiła nam śledzenie klonu nowotworowego od jego pierwszego wystąpienia jako chłoniaka MALT z żołądka, który prawdopodobnie był niecałkowicie wycięty, 11 przez jego udział w rozwoju zespołu Sjogrena 11 lat później, w jego dalszym manifestacja jako nawracający chłoniak żołądka z rozsiewem do szpiku kostnego
[przypisy: smolisty stolec, powiększony węzeł chłonny pod pachą, rco bydgoszcz ]