proktolog kołodziejczyk

Chłoniaki z limfocytów B o małej złośliwości związane z tkanką limfatyczną związaną z błoną śluzową (MALT) występujące w żołądku, jelicie cienkim, gruczole ślinowym, płucach i tarczycy są nowotworami leniwymi charakteryzującymi się przedłużonym przebiegiem klinicznym i uporczywą chorobą w miejscu pochodzenia1. Mechanizm, w którym komórki nowotworowe pozostają zaangażowane w jedno miejsce, obecność lub brak ruchu komórek nowotworowych lub zasiedlania oraz szczególne rozpowszechnienie chłoniaków MALT w innych miejscach śluzówki2 to wszystkie właściwości tych chłoniaków, które są słabo poznane. Badanie tych cech było utrudnione ze względu na brak specyficznego dla guza nowotworu markera, za pomocą którego można zbadać progresję guza w kolejnych próbkach biopsyjnych. Obecność nowotworowej klonalnej populacji limfocytów B można wywnioskować na podstawie wykrywania restrykcyjnych łańcuchów lekkich immunoglobulin kappa lub lambda w przekrojach tkankowych3. Jednakże technika ta nie może łatwo wykryć małych klonów nowotworowych w reaktywnej populacji limfatycznej, ani też nie może ustalić zależności klonalnej między komórkami nowotworowymi w seryjnych próbkach biopsyjnych. Ostatnie sukcesy w stosowaniu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu wykazania klonalnej rearanżacji genu immunoglobuliny umożliwiły wykrycie małych populacji monoklonalnych komórek B w tkance zanurzonej w parafinie4. Zapewniło to marker do śledzenia postępów nowotworowego klonu komórek B w seryjnych próbkach biopsji archiwalnej. W tym badaniu wykorzystano PCR do analizy sekwencyjnych utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbek z żołądka, wargi i szpiku kostnego pacjenta z pierwotnym chłoniakiem MALT z komórek żołądka o niskim stopniu złośliwości oraz zespołem Sjogrena. Opis przypadku
Pacjentką była 79-letnia kobieta, która miała suchą buzię. Biopsja warg ujawniła histologiczne cechy zespołu Sjogrena. Jedenaście lat wcześniej przeszła częściową gastrektomię z rozpoznaniem histologicznym łagodnego wrzodu trawiennego. Dwa lata po biopsji warg zgłosiła utratę wagi, a biopsja pozostałości żołądkowej wykazała chłoniaka MALT z komórek B o niskim stopniu złośliwości. Procedury stopniowania ujawniły zajęcie szpiku kostnego, ale nie wykryto żadnych innych wykrywalnych miejsc choroby.
Metody
Przejrzeliśmy fragmenty utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie tkanki z oryginalnej wycinków do gastrektomii i kolejnych biopsji wargi, żołądka i szpiku kostnego, które zostały wybarwione hematoksyliną i eozyną.
Analiza immunohistochemiczna
Skrawki parafinowe ze wszystkich próbek, z wyjątkiem szpiku kostnego, zostały wybarwione immunologicznie techniką streptawidyna-biotyna-immunoperoksydaza, w tym wcześniejsze trawienie trypsyną, gdy jest to wymagane, z przeciwciałami wobec lekkich łańcuchów immunoglobulin kappa i lambda. Jako kontrolę pozytywną zastosowano sekcje utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie hiperplastycznych migdałków, a pominięcie surowicy pierwotnej służyło jako kontrola negatywna.
Analiza PCR
Przygotowaliśmy tkankę parafinową do PCR, stosując metodę Wright i Manos, 5 i amplifikację zmienionych genu łańcucha ciężkiego, stosując metodę PCR testowaną przez Wan i wsp., 4, w której startery są skierowane do regionu łączącego (pierwsza runda primer, 5 TGAGGAGACGGTGACC3 , zagnieżdżony primer drugiej rundy, 5 GTGACCAGGGTNCCTTGGCCCCAG3 ) i do konserwatywnego regionu zrębowego zrębowego regionu zmiennego (5 ACACGGC [C / T] [G / C] TGTATTACTGT3 )
[hasła pokrewne: olejek busajna apteka, smolisty stolec, apetizer syrop ]