Teryparatyd lub alendronian w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 7

Więcej pacjentów w grupie leczonej teryparatydem miało wartość moczu w surowicy większą niż 9,0 mg na decylitr (Tabela 2). Zmiany stężenia wapnia w surowicy w obrębie grupy, mierzone przed podaniem badanego leku, były znaczące po i 6 miesiącach w grupie alendronianowej, z redukcją o 0,2 mg na decylitr (0,06 mmol na litr) po miesiącu (P <0,001) i 0,1 mg na decylitr (0,03 mmol na litr) po 6 miesiącach (P = 0,01); po 18 miesiącach wzrost o 0,1 mg na decylitr (0,03 mmol na litr) był znaczący w grupie teryparatyd (P = 0,03). W grupie leczonej teryparatydem hiperkalcemia była zgłaszana jako zdarzenie niepożądane u jednego pacjenta, aw grupie alendronianowej nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych z hiperkalcemią. Znacznie wyższy odsetek pacjentów w grupie leczonej teryparatydem miał co najmniej jedną wartość wapnia w surowicy większą niż 10,5 mg na decylitr (2,62 mmol na litr) przed podaniem leku, ale różnica w proporcjach między badanymi grupami nie była znacząca dla trwałych wzrostów ( Tabela 2). Nie było istotnej różnicy między badanymi grupami w proporcji pacjentów z poziomem wapnia większym niż 11,0 mg na decylitr (2,76 mmol na litr). Continue reading „Teryparatyd lub alendronian w osteoporozie wywołanej przez glukokortykoidy ad 7”

Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd

Kluczowe drugorzędne punkty końcowe w 30 i 90 dniach były pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym i zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub pilnej rewaskularyzacji naczynia docelowego. Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi w całym okresie obserwacji były zakrzepica w stencie i połączenie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru nieinwazyjnego lub ponownej hospitalizacji z powodu niedokrwiennego zdarzenia sercowego. Dodatkowe analizy z góry zdefiniowane obejmowały analizę częstości pierwotnego punktu końcowego z randomizacji do dnia 3 oraz analizę przełomową tych danych od 3 dnia do końca badania. Kluczowymi punktami końcowymi były duże krwawienie TIMI niezwiązane z pomijaniem tętnic wieńcowych (CABG), krwawieniem zagrażającym życiu związanym z TABI i dużym lub małym krwawieniem z TIMI, jak określono wcześniej.18 Zakrzepica w stencie została zdefiniowana jako prawdopodobna zakrzepica w stencie według Akademickiego Konsorcjum Badawczego.20 Wszystkie elementy pierwotnego, wtórnego i kluczowego punktu końcowego bezpieczeństwa zostały ocenione przez członków niezależnego komitetu ds. wydarzeń klinicznych, które nie były świadome zadań grupowych. Continue reading „Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd”

Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi

Podwójne leczenie przeciwpłytkowe z użyciem aspiryny i tienopirydyny jest kamieniem węgielnym leczenia, mającego na celu zapobieganie powikłaniom zakrzepowym w ostrych zespołach wieńcowych i przezskórnej interwencji wieńcowej. Metody
Aby porównać prasigrel, nową tienopirydynę z klopidogrelem, losowo przydzielono 13 608 pacjentom z ostrymi zespołami wieńcowymi umiarkowanego do wysokiego ryzyka z planową przezskórną interwencją wieńcową w celu otrzymania prasugrelu (dawka nasycająca 60 mg i dzienna dawka podtrzymująca 10 mg ) lub klopidogrelu (dawka nasycająca 300 mg i dawka podtrzymująca 75 mg na dobę) przez okres od 6 do 15 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub udaru nieinwazyjnego. Kluczowym punktem końcowym bezpieczeństwa było poważne krwawienie.
Wyniki
Pierwotny punkt końcowy skuteczności wystąpił u 12,1% pacjentów otrzymujących klopidogrel iu 9,9% pacjentów otrzymujących prasugrel (stosunek ryzyka dla prasugrelu vs. Continue reading „Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi”

Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 7

Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych (w tym zgon związany z krwawieniem śródczaszkowym lub krwawieniem związanym z zabiegiem sercowo-naczyniowym) lub krwawienie śmiertelne wystąpiły u 151 pacjentów (2,4%) otrzymujących klopidogrel, a u 142 pacjentów (2,2%) otrzymujących prasugrel (współczynnik ryzyka 0,94; % CI, 0,75 do 1,18, P = 0,59). Tabela 4. Tabela 4. Równowaga skuteczności i bezpieczeństwa w wybranych podgrupach. W wyniku niezgodności pomiędzy wynikami skuteczności (niższe odsetki niedokrwiennych punktów końcowych w grupie prasugrelu niż w grupie klopidogrelu) a wynikami bezpieczeństwa (wyższa częstość występowania końcowych punktów krwawienia z prasugrelem w porównaniu z klopidogrelem) podczas całego okresu obserwacji W tym czasie przeprowadziliśmy serię analiz eksploracyjnych post hoc, aby zidentyfikować podgrupy pacjentów, którzy nie mieli korzystnej korzyści klinicznej netto (definiowanej jako wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar nieinwazyjny lub niezwiązany z CABG niekrytyczne duże krwawienie TIMI) po zastosowaniu prasugrelu lub urazu netto. Continue reading „Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 7”

Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 6

Znaczące zmniejszenie częstości samej rewaskularyzacji naczyń docelowych w trybie pilnym stwierdzono również w grupie prasugrelu przed końcem okresu obserwacji (współczynnik ryzyka 0,66; 95% CI, 0,54 do 0,81; P <0,001) (tabela 2). ). Zmniejszenie na korzyść prasugrelu obserwowano również pod koniec okresu obserwacji w końcowym punkcie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru nieinwazyjnego lub ponownej hospitalizacji z powodu niedokrwienia (współczynnik ryzyka, 0,84; 95% CI, 0,76 do 0,92, P <0,001) (tabela 2). Częstość określonej lub prawdopodobnej zakrzepicy w stencie, zdefiniowana przez Akademickie Konsorcjum Badawcze, była znacząco zmniejszona w grupie prasugrelu w porównaniu z grupą klopidogrelu, odpowiednio 68 pacjentów (1,1%) i 142 pacjentów (2,4%) miało najmniej jedno zdarzenie (współczynnik ryzyka, 0,48, 95% CI, 0,36 do 0,64, P <0,001). Znaczące zmniejszenie częstości zakrzepicy w stencie stwierdzono również u pacjentów otrzymujących prasugrel w połączeniu z samymi stentami gołego metalu (współczynnik ryzyka, 0,52; 95% CI, 0,35 do 0,77; P <0,001), a wśród pacjentów otrzymujących prasugrel w skojarzeniu z co najmniej jeden stent uwalniający lek (współczynnik ryzyka, 0,43, 95% CI, 0,28 do 0,66, P <0,001). Continue reading „Prasugrel versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi ad 6”

Cetuksymab do leczenia raka jelita grubego cd

Monitoring telefoniczny był prowadzony do śmierci dla pacjentów, którzy nie mogli wziąć udziału w klinice. Radiogramy klatki piersiowej i obrazowanie przekrojowe wykonywano w punkcie wyjściowym i co 8 tygodni w obu grupach badawczych, aż do progresji nowotworu. Jakość życia została oceniona za pomocą kwestionariusza jakości życia (ELCC) Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (QLQ-C30) w punkcie wyjściowym oraz w 4, 8, 16 i 24 tygodniu po randomizacji.16,17 Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym tego badania było całkowite przeżycie, zdefiniowane jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny. Szacuje się a priori, że 445 zgonów zapewni statystyczną moc 90% i dwustronną alfa 5% dla wykrycia bezwzględnego wzrostu o 9,6% w rocznym okresie przeżycia całkowitego z przewidywanego rocznego całkowitego przeżycia wynoszącego 14,1 % w grupie przeznaczonej tylko na opiekę wspomagającą (współczynnik ryzyka, 0,74). Ostateczna analiza została przeprowadzona po tym, jak co najmniej 445 pacjentów zmarło; 6 marca 2006 r. Continue reading „Cetuksymab do leczenia raka jelita grubego cd”

Human Herpesvirus 6 in Lung Tissue od pacjentów z zapaleniem płuc po przeszczepie szpiku kostnego czesc 4

Zmianę miana przeciwciał między okresem przed przesiewaniem a biopsją otwartego płuca oceniano za pomocą testu parami Wilcoxona, a porównania między grupami przeprowadzono za pomocą testu U Manna-Whitneya29. Wszystkie podane wartości P są oparte na dwustronnych testach. Różnice w zmienności poziomów DNA HHV-6 między biorcami po przeszczepie szpiku a próbami kontrolnymi oceniano za pomocą zmodyfikowanego testu Levene ego Browna i Forsythe na dane przekształcone w logistyce30. Ten test porównuje wielkości odchyleń od wartości mediany w dwóch grupach. Wyniki
PCR tkanek płuc HHV-6
Tabela 1. Continue reading „Human Herpesvirus 6 in Lung Tissue od pacjentów z zapaleniem płuc po przeszczepie szpiku kostnego czesc 4”

Etykiety na leki bez recepty

Piszemy o dwóch przypadkach, w których uważamy, że dobre praktyki etykietowania nie były przestrzegane w przypadku leków bez recepty.
W pierwszej kolejności Sandoz Corporation wprowadza nowe preparaty triaminowego syropu i triaminowego wykrztuśnego, które są o połowę mniejsze niż dawne preparaty. Przypuszczalnie nowy preparat ułatwia podawanie małym dzieciom lekarstw. Niestety, etykieta nie wskazuje, że nowy preparat jest o połowę mniejszy od starego; stwierdza jedynie, że produkt jest nowy i ulepszony . Ponadto etykieta i kolor zarówno nowych, jak i starych preparatów są zasadniczo identyczne (z wyjątkiem drobnego druku z wyszczególnieniem składników). Continue reading „Etykiety na leki bez recepty”

Zapalenie uchyłka ad 6

Ponad 90% pacjentów z niedawnej serii małych przypadków przeszło skuteczną laparoskopową kolektomię.37 Wielu chirurgów obecnie zaleca laparoskopową resekcję u pacjentów z chorobą stopnia lub 2, ale to podejście jest mniej akceptowane w stadiach 3 i 4.38 Lapektoskopowa kolektomia jest może stać się standardowym podejściem chirurgicznym do nieskomplikowanego zapalenia uchyłka, ponieważ więcej chirurgów jest przeszkolonych w tej technice. Obszary niepewności
Potrzebne są randomizowane badania w celu określenia optymalnego postępowania w przypadku ostrego zapalenia uchyłka, w tym bezpośrednie porównania kolektomii planowej z leczeniem farmakologicznym w celu wstępnego lub późniejszego leczenia zapalenia uchyłków, porównania różnych otwartych procedur chirurgicznych (jeden etap vs. dwa etapy) i porównania otwartych procedur chirurgicznych z podejściami laparoskopowymi. Trwa badanie porównujące operację otwartą i laparoskopową z powodu zapalenia uchyłków, ale wyniki nie są oczekiwane od kilku lat39.
Głównym obszarem niepewności jest ustalenie, kiedy uzasadnione jest przeprowadzenie kolektomii w celu zapobiegania nawrotom choroby i powikłaniom. Continue reading „Zapalenie uchyłka ad 6”